RODO

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 25 maja 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  i uchylenia dyrektywy 95/46WE ( dalej zwanym ,, RODO’’), Oświata Ośrodek Szkoleniowy Oświata Travel  w Opolu , ul. Ozimska 48 , 45-368 Opole informuje, że od dnia 25 maja 2018r będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Oświata Ośrodek Szkoleniowy Oświata Travel.

Jednocześnie na podstawie art.13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018r aktualne będą poniższe informacje i zasady przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Oświatę Ośrodek Szkoleniowy Oświata Travel w Opolu ul. Ozimska 48 , lokal 6 , 45-368 Opole.

Administrator  Pani/Pana danych osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Oświata Ośrodek Szkoleniowy Oświata Travel 
w Opolu ul. Ozimska 48, lokal 6 posługująca się nadanym numerem NIP 7542553839, REGON 2783036647.

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Oświata Ośrodek Szkoleniowy Oświata Travel wyznaczył osobę kontaktową w sprawach z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@oswiatatravel.pl 

Cel i podstawy wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzanie:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawieraniem umów sprzedaży, umów szkoleniowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1b Rodo
 • w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Oświacie Ośrodku Szkoleniowym Oświata Travel na podstawie powszechnie obowiązującego prawa , w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1c Rodo
 • w celu  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Oświaty polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interesem Oświaty (art. 6 ust 1f) RODO

 Przekazywanie danych osobowych

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:

 • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT
 • podmioty świadczące na rzecz Oświaty usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, firmy ubezpieczeniowe
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
 • organy uprawnione do otrzymywania Pani/ Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Nie przekazujemy Pana/ Pani danych osobowych do państw trzecich, organizacji międzynarodowych lub poza Europejski Obszar Gospodarczy

Czas zbierania Pani/ Pana danych osobowych

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umów o świadczenie usług szkoleniowych i usług turystycznych –przez czas niezbędny do wykonywania wszystkich obowiązków wynikających z umów o świadczenie usług szkoleniowych i umów o świadczenie usług turystycznych;
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia  na Pani/ Pana rzecz usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/ Pana rzecz ww.usług;
 • w przypadku danych osobowych przetwarzających w celu kierowania do Pani/Pana przez Oświatę treści marketingowych – do czasu wniesienia  przez Panią /Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie;
 • w przypadku, w którym wykorzystujemy Pani/Pana dane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Oświaty polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami  o rachunkowości.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu działań oraz profilowaniu

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji  jest proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji. Podejmowane przez naszą Firmę działania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danychosobowych nie są zautomatyzowane i nie wpływają na Pani/Pana sytuację, a także na podejmowane przez Panią/Pana decyzje.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Informujemy, że nie zamierzamy profilować Pani/Pana danych osobowych.

Jakie dane osobowe należy nam podać?

Warunkiem skorzystania z naszych usług i podpisania z nami umowy o świadczenie usług Szkoleniowych i turystycznych  jest podanie nam: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, nr telefonu, numeru pesel.

Natomiast jeśli poda nam Pani/Pan adres poczty elektronicznej i złoży odpowiednią dyspozycję, znacznie ułatwi nam to proces komunikacji.

Uprawnienia przysługujące Pani / Panu  uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Może Pani/Pan złożyć do nas wniosek dotyczący danych osobowych o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych;
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz o kopię danych);
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać, składając wniosek osobiście w siedzibie Oświaty  w Opolu, przy ul. Ozimskiej 48, 45-368 Opole, lokal 6, przesyłając wniosek na powyższy adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej: biuro@oswiatatravel.pl  lub w przypadku usunięcia danych (punt 9b) na adres : biuro@oswiatatravel.pl  Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich korzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Pani/Pana danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, że:

 • istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznają się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencji ich nie podania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług szkoleniowych i usług turystycznych  drogą elektroniczną  na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów szkoleniowych  turystycznych. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Oświatę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów o świadczenie usług  szkoleniowych i  turystycznych  : wykonywania umowy ubezpieczenia  podczas imprez turystycznych.

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500